MMPay sp. z o.o.

 

SYSTEM DO WYKRYWANIA FAŁSZERSTW NA DOKUMENTACH

 

Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN

Dofinansowanie: 800 000,00 PLN

 

 

STRESZCZENIE PROJEKTU

 

Przedmiotem projektu jest system do detekcji fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które uległy modyfikacji czyli podróbce niewidocznej dla ludzkiego oka (np. poprzez mieszanie czcionek w pojedynczym dokumencie, wklejanie pojedynczych liter i/lub wyrazów w miejsce prawdziwych, podrabianie podpisów poprzez ich wklejanie z innych dokumentów, różnice w charakterystyce tła pomiędzy różnymi miejscami dokumentu etc.). W efekcie system będzie odkrywał wzorce w fakturach oraz analizował dokument (anomalie w strukturze dokumentu) jako obraz w celu wyodrębnienia podejrzanych miejsc, świadczących o możliwym sfałszowaniu.

Problemy, które rozwiązuje proponowany system, są dotkliwe na etapie skutków jakie wywołują dla przedsiębiorców. Rzeczywistość pokazuje, że obecne rozwiązania zawodzą i będą zawodzić. Najczęstsze oszustwa związane z dokumentami, a w szczególności z fakturami, dotyczą słabych punktów występujących w prawie każdej firmie: od braku komunikacji do słabej kontroli procesów. Proces księgowania w większości firm jest ręczny, ma gęste warstwy akceptacji i zawiera uciążliwą i czasochłonną weryfikację: od tego czy towary zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem, po procedury sprawdzające, że właściwe osoby są uprawnione do przeglądania dokumentu przed jego zatwierdzeniem. W rezultacie, dokument jest kierowany od jednej osoby do drugiej z niewielką pewnością, że został poprawnie zweryfikowany. Ryzyko związane z ręcznym fakturowaniem jest bardzo wysokie. Tylko w Polsce w ubiegłym roku wystawiono ponad 2 miliardy faktur, w zdecydowanej większości były to faktury papierowe lub te w formacie PDF - mylnie utożsamiane z fakturami elektronicznymi. W tradycyjnym modelu rozliczania, bez automatycznego wsparcia systemów do analizy dokumentów płatniczych i wykrywania zgodności zawartych tam danych, bardzo trudno ustrzec się pomyłek, co wykorzystują oszuści.

 

Niniejszy projekt koncentrować się będzie na zapewnieniu większego bezpieczeństwa podczas opłacania faktur oraz weryfikowaniu autentyczności pozostałych dokumentów takich jak umowy, wnioski, wrażliwe dokumenty czy podpisy. System wykrywać będzie zmiany w dokumentach niewidoczne dla człowieka polegające na zmianach graficznych tych dokumentów (zmieniony numer konta, dodany podpis, etc.). Obecnie w szczególności firmy, ale i również osoby fizyczne, narażone są na próby np. wyłudzenia pieniędzy poprzez przesyłanie podrobionych faktur przez oszustów lub otrzymywanie dokumentów z podrobionym podpisem w celu osiągnięcia danego zamiaru. Najczęściej takie dokumenty są niemal identyczne jak oryginały za wyjątkiem np. numeru rachunku bankowego w przypadku faktur.

  

Projekt będący przedmiotem niniejszej inwestycji składa się z 4 zadań B+R :

  1. Opracowanie syntetycznej bazy faktur, w tym środowiska symulacyjnego opartego o AI.
  2. Zaprojektowanie i opracowanie kompleksowego systemu do analizy dokumentów pod kątem potencjalnych fałszerstw bazującego na systemach uczenia maszynowego i uczenia głębokiego.
  3. Walidacja systemu i jego optymalizacja.
  4. Uruchomienie systemu w środowisku rzeczywistym wraz opracowaniem i integracją funkcjonalności płacenia za dokumenty zweryfikowane.

 

ZAŁOŻENIA I CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest stworzenie narzędzia wykrywającego fałszywe dokumenty w tym faktury, umowy, protokoły, rachunki, umożliwiającego “zbadanie” dokumentu pod względem autentyczności, z wykorzystaniem mechanizmu sztucznej inteligencji, z możliwością skorzystania z usługi finansowania zewnętrznego za pozytywnie zweryfikowany dokument.

 

Założenia funkcjonalne systemu:

 

Schemat korzystania z narzędzia:

 

Przedmiotem prac badawczych będzie opracowanie innowacyjnego mechanizmu sztucznej inteligencji polegającego na wykrywaniu fałszywych dokumentów. Z uwagi na coraz powszechniejsze metody podrabiania dokumentów, koniecznym staje się zapewnienie narzędzia, które byłoby w stanie ostrzegać przed potencjalnie podrobionym dokumentem. System, który będzie sygnalizować zagrożenie, będzie naturalnym mechanizmem weryfikującym, poprzedzającym np. zapłatę za dokument. W przypadku wykrycia fałszywego dokumentu będzie sygnalizował użytkownikowi potencjalne zagrożenie.